Miljökrav

Kort om papper:
Praktiskt taget allt papper framställs av ved. Papperskonsumtionen ökar ständigt över hela världen, och brist på råvara har medfört att tryckpapper har blivit avsevärt mycket dyrare under senare tid. Papper är en färskvara som inte bör lagras för länge.
Förvara papperet i obruten förpackning tills det ska användas.
Papper mår bäst i rumstemperatur (19-23 grader).

 

SVANMÄRKT PAPPER
Fler och fler företag vill följa miljötrenden genom att använda miljövänligt papper.
Kriterierna för framställande av miljövänligt papper är:
- Låga utsläpp av fosfor, absorberbar organisk halogen och 
  syreförbrukande organiskt material till vatten.
- Låga utsläpp av svavel och kväveoxider till luft.
- Källsortering av avfall.
- Miljöanpassade processkemikalier skall användas.
- Kvalitets- och miljösäkring. 

Svanen är miljösymbol för licensierade produkter som uppfyller fastställda miljökriterier. Det var i november 1989 som Nordiska Ministerrådet beslutade om införande av en
gemensam miljömärkning i Norden. Verksamheten leds i Finland, Island,
Norge och Sverige.
Målet med miljömärkning är att begränsa skadorna på miljön genom att vägleda
konsumenterna så att de kan välja de minst miljöbelastande produkterna.
Miljömärkningen skall även stimulera till en produktutveckling som tar hänsyn till miljön.
Ansökan om licens för miljömärkning görs i Sverige hos SIS Miljömärkning.

 

KLORFRITT PAPPER
Sälen anger att papperet betecknas som klorfritt.
Beteckningen ECF (Elemental Chlorine Free) medger att vissa
klorkemikalier används vid blekningen av pappersmassan, dock ej klorgas. I de fall papperen tillverkas av helt klorfria massor anges TCF (Totally Chlorine Free).

ÅLDRINGSBESTÄNDIGT PAPPER
Oänlighetssymbolen betyder att papperet uppfyller kraven på åldringsbeständighet enligt ISO standarden 9706.
Det innebär att papperet lever upp till Riksarkivets krav på
dokument som ska bevaras under obestämd tid.

 

Källor: Nordisk miljömärkning, Papyrus

Åter PlusPrint

Åter miljösidan